اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,552
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,448
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 60,268,045,544
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,816,969
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,796,258
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,796,258
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/22 1,816,969 1,796,258 0 0 54,820 0 21,268 33,552 60,268,045,544
  2 1397/05/21 1,830,761 1,815,810 0 0 54,820 0 21,268 33,552 60,924,057,538
  3 1397/05/20 1,818,878 1,804,582 0 0 54,820 0 21,268 33,552 60,547,339,450
  4 1397/05/19 1,843,561 1,828,905 0 0 54,820 0 21,268 33,552 61,363,423,844
  5 1397/05/18 1,843,164 1,828,509 0 0 54,820 4,000 21,268 33,552 61,350,121,447
  6 1397/05/17 1,841,207 1,828,112 0 0 54,820 0 17,268 37,552 68,649,280,089
  7 1397/05/16 1,881,940 1,867,998 0 0 54,820 0 17,268 37,552 70,147,071,601
  8 1397/05/15 1,890,038 1,875,981 0 465 54,820 0 17,268 37,552 70,446,828,888
  9 1397/05/14 1,823,756 1,801,829 0 0 54,355 0 17,268 37,087 66,824,440,149
  10 1397/05/13 1,745,974 1,721,998 0 0 54,355 0 17,268 37,087 63,863,750,280
  11 1397/05/12 1,721,823 1,698,194 0 0 54,355 0 17,268 37,087 62,980,929,490
  12 1397/05/11 1,721,921 1,698,292 0 0 54,355 0 17,268 37,087 62,984,553,258
  13 1397/05/10 1,722,018 1,698,390 0 0 54,355 0 17,268 37,087 62,988,178,544
  14 1397/05/09 1,672,623 1,649,702 0 0 54,355 0 17,268 37,087 61,182,512,529
  15 1397/05/08 1,605,488 1,583,100 0 0 54,355 0 17,268 37,087 58,712,434,363
  16 1397/05/07 1,545,650 1,524,120 0 0 54,355 0 17,268 37,087 56,525,029,688
  17 1397/05/06 1,508,698 1,487,703 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,174,426,325
  18 1397/05/05 1,435,674 1,419,270 0 0 54,355 0 17,268 37,087 52,636,455,647
  19 1397/05/04 1,435,618 1,419,214 0 0 54,355 0 17,268 37,087 52,634,384,378
  20 1397/05/03 1,435,566 1,419,162 0 0 54,355 0 17,268 37,087 52,632,447,146