اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 22,470
تعداد واحدهای باقی مانده: 177,530
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 60,566,667,211
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,733,742
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,695,446
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,695,446
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 2,733,742 2,695,446 0 0 57,330 0 34,860 22,470 60,566,667,211
  2 1398/01/26 2,764,035 2,725,307 0 0 57,330 0 34,860 22,470 61,237,648,236
  3 1398/01/25 2,700,358 2,662,544 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,827,357,306
  4 1398/01/24 2,702,313 2,664,474 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,870,722,785
  5 1398/01/23 2,678,280 2,640,787 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,338,493,581
  6 1398/01/22 2,678,467 2,640,974 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,342,689,047
  7 1398/01/21 2,678,653 2,641,161 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,346,884,621
  8 1398/01/20 2,641,130 2,604,177 0 0 57,330 0 34,860 22,470 58,515,865,005
  9 1398/01/19 2,611,052 2,574,532 0 0 57,330 0 34,860 22,470 57,849,737,601
  10 1398/01/18 2,598,359 2,562,024 0 0 57,330 0 34,860 22,470 57,568,686,558
  11 1398/01/17 2,564,921 2,529,067 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,828,134,073
  12 1398/01/16 2,565,566 2,529,711 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,842,606,538
  13 1398/01/15 2,565,746 2,529,891 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,846,652,358
  14 1398/01/14 2,565,926 2,530,071 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,850,698,292
  15 1398/01/13 2,566,106 2,530,251 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,854,744,338
  16 1398/01/12 2,566,287 2,530,431 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,858,790,495
  17 1398/01/11 2,566,467 2,530,611 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,862,836,764
  18 1398/01/10 2,608,584 2,572,130 0 0 57,330 0 34,860 22,470 57,795,755,237
  19 1398/01/09 2,535,457 2,500,052 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,176,170,323
  20 1398/01/08 2,535,635 2,500,230 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,180,176,188