اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,169
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,831
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 82,407,928,344
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,431,467
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,411,775
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,411,775
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/28 2,431,467 2,411,775 0 0 57,243 0 23,074 34,169 82,407,928,344
  2 1397/07/27 2,372,908 2,353,823 0 0 57,243 0 23,074 34,169 80,427,768,728
  3 1397/07/26 2,373,036 2,353,950 0 0 57,243 155 23,074 34,169 80,432,132,771
  4 1397/07/25 2,372,864 2,353,865 0 0 57,243 3 22,919 34,324 80,794,054,368
  5 1397/07/24 2,360,866 2,338,505 0 0 57,243 0 22,916 34,327 80,273,869,955
  6 1397/07/23 2,279,136 2,256,510 0 0 57,243 0 22,916 34,327 77,459,215,306
  7 1397/07/22 2,200,626 2,178,811 0 0 57,243 0 22,916 34,327 74,792,037,714
  8 1397/07/21 2,202,132 2,180,303 0 0 57,243 0 22,916 34,327 74,843,267,535
  9 1397/07/20 2,285,136 2,262,452 0 0 57,243 0 22,916 34,327 77,663,197,608
  10 1397/07/19 2,285,271 2,262,588 0 0 57,243 0 22,916 34,327 77,667,842,240
  11 1397/07/18 2,285,407 2,262,723 0 0 57,243 0 22,916 34,327 77,672,489,662
  12 1397/07/17 2,298,275 2,277,804 0 0 57,243 0 22,916 34,327 78,190,161,396
  13 1397/07/16 2,247,797 2,225,749 0 0 57,243 0 22,916 34,327 76,403,298,760
  14 1397/07/15 2,300,760 2,278,167 0 14 57,243 0 22,916 34,327 78,202,654,309
  15 1397/07/14 2,385,208 2,361,737 0 0 57,229 0 22,916 34,313 81,038,272,519
  16 1397/07/13 2,406,062 2,382,377 0 0 57,229 0 22,916 34,313 81,746,517,587
  17 1397/07/12 2,406,141 2,382,456 0 0 57,229 1,288 22,916 34,313 81,749,228,856
  18 1397/07/11 2,404,586 2,381,758 0 0 57,229 0 21,628 35,601 84,792,971,850
  19 1397/07/10 2,475,359 2,450,607 0 0 57,229 0 21,628 35,601 87,244,044,508
  20 1397/07/09 2,606,809 2,582,371 0 0 57,229 0 21,628 35,601 91,935,007,646